Билтен број 2 за 2021. (активности за април, мај и јун)